Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
TAMARAC, Cư gia
tìm được 234 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 16
Số MLS: F10096119
Kích cỡ nhà: 29.287 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10053166
Kích cỡ nhà: 13.182 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10031117
Kích cỡ nhà: 9.619 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.619 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10086536
Kích cỡ nhà: 20.630 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10094057
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10095871
Kích cỡ nhà: 9.888 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.888 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10101619
Kích cỡ nhà: 9.450 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.450 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10092942
Kích cỡ nhà: 15.967 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10102066
Kích cỡ nhà: 14.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10095445
Kích cỡ nhà: 15.905 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10103624
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10103397
Kích cỡ nhà: 9.450 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.450 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10096320
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10091076
Kích cỡ nhà: 12.020 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10095431
Kích cỡ nhà: 9.841 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.841 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 16

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only