Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
PEMBPINE, Cư gia
tìm được 113 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 8
Số MLS: F10084785
Kích cỡ nhà: 11.004 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10099690
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10102775
Kích cỡ nhà: 9.354 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.354 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10095771
Kích cỡ nhà: 9.833 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.833 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10099563
Kích cỡ nhà: 11.110 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10102518
Kích cỡ nhà: 11.417 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10102138
Kích cỡ nhà: 12.310 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10099569
Kích cỡ nhà: 6.207 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.207 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10081486
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10102730
Kích cỡ nhà: 6.641 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.641 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10103012
Kích cỡ nhà: 8.411 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.411 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10083538
Kích cỡ nhà: 11.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10084800
Kích cỡ nhà: 9.101 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.101 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10089122
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10091956
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 8

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only