Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
PEMBPINE, Cư gia
tìm được 110 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 8
Số MLS: F10115058
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10117224
Kích cỡ nhà: 8.422 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.422 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10117664
Kích cỡ nhà: 7.636 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.636 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10095771
Kích cỡ nhà: 9.833 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.833 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10112713
Kích cỡ nhà: 9.314 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.314 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10108246
Kích cỡ nhà: 5.594 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.594 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10112563
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10107033
Kích cỡ nhà: 8.625 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.625 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10110914
Kích cỡ nhà: 9.751 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.751 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10115791
Kích cỡ nhà: 11.736 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10119513
Kích cỡ nhà: 8.737 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.737 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10119028
Kích cỡ nhà: 8.559 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.559 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10117071
Kích cỡ nhà: 5.399 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.399 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10116774
Kích cỡ nhà: 9.326 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.326 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10119414
Kích cỡ nhà: 8.732 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.732 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 8

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only