Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
OAKPARK, Cư gia
tìm được 129 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 9
Số MLS: F10127416
Kích cỡ nhà: 17.447 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10131286
Kích cỡ nhà: 8.058 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.058 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10119580
Kích cỡ nhà: 7.020 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.020 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10118027
Kích cỡ nhà: 8.091 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.091 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10118121
Kích cỡ nhà: 8.702 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.702 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10095439
Kích cỡ nhà: 7.833 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.833 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10132708
Kích cỡ nhà: 11.607 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10128525
Kích cỡ nhà: 7.506 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.506 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10115606
Kích cỡ nhà: 6.874 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.874 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10115913
Kích cỡ nhà: 8.043 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.043 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10113449
Kích cỡ nhà: 10.316 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10121999
Kích cỡ nhà: 7.497 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.497 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10120178
Kích cỡ nhà: 7.867 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.867 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10116423
Kích cỡ nhà: 8.026 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.026 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 9

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only