Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
MIRAMAR, Cư gia
tìm được 59 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 4
Số MLS: F10119047
Kích cỡ nhà: 99.327 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10104777
Kích cỡ nhà: 11.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10153237
Kích cỡ nhà: 12.733 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10147263
Kích cỡ nhà: 10.070 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10149447
Kích cỡ nhà: 10.187 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10156542
Kích cỡ nhà: 7.825 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.825 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10157217
Kích cỡ nhà: 7.976 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.976 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10158733
Kích cỡ nhà: 9.892 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.892 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10145253
Kích cỡ nhà: 8.469 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.469 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10151287
Kích cỡ nhà: 7.824 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.824 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10156711
Kích cỡ nhà: 6.006 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.006 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10143929
Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10152623
Kích cỡ nhà: 6.912 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.912 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10157584
Kích cỡ nhà: 6.024 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.024 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10159252
Kích cỡ nhà: 8.457 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.457 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 4

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only