Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
MIAMIBCH, Cư gia
tìm được 40 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 3
Số MLS: F10096436
Kích cỡ nhà: 30.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10101256
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10051748
Kích cỡ nhà: 7.729 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.729 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10099352
Kích cỡ nhà: 14.280 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10089649
Kích cỡ nhà: 11.050 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10075728
Kích cỡ nhà: 14.850 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10058242
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10055147
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10095073
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10100771
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10076946
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10094817
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10102872
Kích cỡ nhà: 2.054 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.054 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10065727
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Trang Kết Quả 1 of 3

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only