Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
MIAMI, Cư gia
tìm được 203 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 14
Số MLS: F1366193
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10049865
Kích cỡ nhà: 12.352 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10080508
Kích cỡ nhà: 38.333 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10038916
Kích cỡ nhà: 26.602 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10049943
Kích cỡ nhà: 9.605 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.605 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10094942
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10084360
Kích cỡ nhà: 8.585 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.585 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10076613
Kích cỡ nhà: 40.014 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10056875
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10085935
Kích cỡ nhà: 435.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10091342
Kích cỡ nhà: 9.150 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.150 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10075867
Kích cỡ nhà: 9.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.200 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10075859
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10097717
Kích cỡ nhà: 45.694 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,05 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Trang Kết Quả 1 of 14

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only