Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
MIAMI, Cư gia
tìm được 214 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 15
Số MLS: F10142306
Kích cỡ nhà: 25.060 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10133614
Kích cỡ nhà: 16.750 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10134561
Kích cỡ nhà: 27.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10113645
Kích cỡ nhà: 29.021 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10129969
Kích cỡ nhà: 19.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10124083
Kích cỡ nhà: 4.750 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.750 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10116401
Kích cỡ nhà: 39.204 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,9 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: F10144872
Kích cỡ nhà: 39.204 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,9 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: F10144787
Kích cỡ nhà: 32.040 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10110607
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10111074
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10124659
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10142329
Kích cỡ nhà: 28.183 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10133912
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 15

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only