Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
MIAMI, Cư gia
tìm được 190 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 13
Số MLS: F10115928
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10113645
Kích cỡ nhà: 15.082 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10116401
Kích cỡ nhà: 39.204 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,9 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: F10038916
Kích cỡ nhà: 26.602 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10110607
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10111074
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10114778
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10056875
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10115751
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10109454
Kích cỡ nhà: 41.582 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: F10075859
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10063326
Kích cỡ nhà: 34.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,79 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10068512
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10096898
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 13

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only