Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
MARGATE, Cư gia
tìm được 145 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 10
Số MLS: F10117541
Kích cỡ nhà: 7.242 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.242 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10119709
Kích cỡ nhà: 4.770 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.770 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10116996
Kích cỡ nhà: 3.738 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.738 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10112523
Kích cỡ nhà: 16.163 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10119237
Kích cỡ nhà: 4.940 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.940 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10119111
Kích cỡ nhà: 4.749 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.749 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10118211
Kích cỡ nhà: 7.622 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.622 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10119173
Kích cỡ nhà: 7.503 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.503 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10116133
Kích cỡ nhà: 10.214 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10101657
Kích cỡ nhà: 5.663 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.663 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10111964
Kích cỡ nhà: 5.142 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.142 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10118719
Kích cỡ nhà: 4.950 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.950 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10119840
Kích cỡ nhà: 6.117 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.117 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10116750
Kích cỡ nhà: 8.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.250 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 10

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only