Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
LAUDHILL, Cư gia
tìm được 183 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 13
Số MLS: F10130587
Kích cỡ nhà: 9.182 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.182 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10130899
Kích cỡ nhà: 15.342 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10116077
Kích cỡ nhà: 7.867 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.867 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10117933
Kích cỡ nhà: 9.240 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.240 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10115418
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10131903
Kích cỡ nhà: 8.627 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.627 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10130912
Kích cỡ nhà: 9.616 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.616 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10129842
Kích cỡ nhà: 7.509 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.509 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10128838
Kích cỡ nhà: 7.503 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.503 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10127366
Kích cỡ nhà: 7.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10097789
Kích cỡ nhà: 7.712 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.712 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10122727
Kích cỡ nhà: 8.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.400 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10131547
Kích cỡ nhà: 7.510 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.510 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 13

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only