Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
LAUDBSEA, Cư gia
tìm được 150 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 10
Số MLS: F10047931
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10115604
Kích cỡ nhà: 9.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.900 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10089710
Kích cỡ nhà: 9.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.600 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10101426
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10110918
Kích cỡ nhà: 18.302 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10117030
Kích cỡ nhà: 10.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10017599
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10097810
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10084308
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10040537
Kích cỡ nhà: 9.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.600 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10088542
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10109950
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10079667
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10101997
Kích cỡ nhà: 9.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.900 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10102324
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 10

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only