Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
HOLLYWD, Cư gia
tìm được 245 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 17
Số MLS: F10072464
Kích cỡ nhà: 27.862 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10030389
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10090716
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10071669
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10087685
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10078869
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10097790
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10102865
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10051652
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10091891
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10090656
Kích cỡ nhà: 18.423 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10094359
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10078347
Kích cỡ nhà: 8.551 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.551 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10061798
Kích cỡ nhà: 13.449 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10094618
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Trang Kết Quả 1 of 17

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only