Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
COCOCRK, Cư gia
tìm được 179 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 12
Số MLS: F1377061
Kích cỡ nhà: 108.900 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10076885
Kích cỡ nhà: 6.710 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.710 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10102203
Kích cỡ nhà: 5.088 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.088 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10074983
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10071585
Kích cỡ nhà: 5.005 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.005 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10088495
Kích cỡ nhà: 6.977 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.977 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10102652
Kích cỡ nhà: 8.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.250 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10100239
Kích cỡ nhà: 7.016 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.016 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10103419
Kích cỡ nhà: 4.057 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.057 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10079154
Kích cỡ nhà: 11.420 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10101455
Kích cỡ nhà: 5.693 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.693 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10088846
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10096049
Kích cỡ nhà: 7.424 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.424 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10103310
Kích cỡ nhà: 7.516 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.516 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10097548
Kích cỡ nhà: 7.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 12

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only