Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
COCOCRK, Cư gia
tìm được 179 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 12
Số MLS: F1377061
Kích cỡ nhà: 108.900 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10117426
Kích cỡ nhà: 6.050 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.050 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10076885
Kích cỡ nhà: 6.710 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.710 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10126478
Kích cỡ nhà: 8.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.250 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10107639
Kích cỡ nhà: 5.709 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.709 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10122389
Kích cỡ nhà: 8.641 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.641 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10125761
Kích cỡ nhà: 7.693 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.693 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10112641
Kích cỡ nhà: 12.953 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10111204
Kích cỡ nhà: 6.625 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.625 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10132243
Kích cỡ nhà: 6.355 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.355 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10129044
Kích cỡ nhà: 9.216 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.216 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10074983
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10120174
Kích cỡ nhà: 8.841 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.841 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10118935
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10121252
Kích cỡ nhà: 5.611 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.611 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 12

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only