Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
BOYNTON, Cư gia
tìm được 98 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 7
Số MLS: F10037322
Kích cỡ nhà: 19.101 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10116551
Kích cỡ nhà: 9.705 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.705 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10118446
Kích cỡ nhà: 10.171 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10109011
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10100616
Kích cỡ nhà: 20.861 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10091010
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10117313
Kích cỡ nhà: 11.186 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10118016
Kích cỡ nhà: 6.464 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.464 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10114151
Kích cỡ nhà: 9.213 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.213 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10111994
Kích cỡ nhà: 20.647 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10117824
Kích cỡ nhà: 9.435 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.435 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10113724
Kích cỡ nhà: 8.912 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.912 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10117086
Kích cỡ nhà: 6.412 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.412 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10105118
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10112656
Kích cỡ nhà: 7.340 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.340 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 7

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only