Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
BOYNTON, Cư gia
tìm được 80 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 6
Số MLS: F10037322
Kích cỡ nhà: 19.101 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10062569
Kích cỡ nhà: 62.256 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10100616
Kích cỡ nhà: 20.861 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10091010
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10089575
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10085234
Kích cỡ nhà: 20.652 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10059452
Kích cỡ nhà: 8.699 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.699 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10099146
Kích cỡ nhà: 9.614 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.614 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10102886
Kích cỡ nhà: 5.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10103214
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10084331
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10104186
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10080314
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10091493
Kích cỡ nhà: 9.113 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.113 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10100715
Kích cỡ nhà: 5.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 6

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only